دوشنبه 22 مهر 1398

قلم های فارسی

به کوشش ابراهیم کاتوزی

Persian K Fonts

By Ebrahim Katouzi

رفع مشکل ممیز در قلم های فارسی

به طور کلی قلم های رایانه ای (فونت های) رایج فارسی با نام های Mitra ،Lotus ،Nazanin ،Zar، ... و سری‌های مختلف آنها با پیشوندهای Far، F، B، ... و سایر قلم ها و سری های موجود در نگارش علامت ممیز فارسی به خوبی عمل نمی‌نمایند و نگارش اعداد اعشاری و تاریخ با قلم‌های یاد شده با مشکلاتی جدی روبرو است. این قلم ها و سری ها علامت ممیز <٫> را به صورت نقطه <.>، ویرگول <,>، کاما <،> یا سایر علايم درج نموده و عدد نوشته شده را با رسم‌الخط صحیح فارسی نمایش نمی دهند. به همین دلیل کاربران در نهایت و پیش از چاپ متون، جدول‌ها و اسناد این علائم را بازنویسی و با علامت تقسیم یا اسلش </> جایگزین می‌نمایند. با این کار اگرچه عدد به ظاهر تصحیح می گردد اما هویت عددی عدد نوشته شده به رشته تغییر می یابد. بدین ترتیب عدد نوشته شده دیگر در رایانه به عنوان عدد شناخته نشده و در نرم افزارها و محیط‌های مختلف رفتار و ظاهر متفاوتی را از خود نشان می‌دهد. به‌ویژه مکان بخش صحیح و اعشاری آن جابجا شده و مقدار آن در ظاهر و چاپ اسناد تغییر خواهد یافت. 

ادامه مطلب...

تست نهایی  اخر  تست نهایی  اخر  تست نهایی  اخر  تست نهایی  اخر  تست نهایی  اخر  تست نهایی  اخر  تست نهایی  اخر  تست نهایی  اخر  تست نهایی  اخر  تست نهایی  اخر  تست نهایی  اخر  تست نهایی  اخر  تست نهایی  اخر  تست نهایی  اخر  تست نهایی  اخر  تست نهایی  اخر  تست نهایی  اخر  تست نهایی  اخر  تست نهایی  اخر  تست نهایی  اخر  تست نهایی  اخر  تست نهایی  اخر  تست نهایی  اخر  تست نهایی  اخر  تست نهایی  اخر  تست نهایی  اخر  تست نهایی  اخر  تست نهایی  اخر  تست نهایی  اخر  تست نهایی  اخر  تست نهایی  اخر  تست نهایی  اخر  تست نهایی  اخر  تست نهایی  اخر  تست نهایی  اخر  تست نهایی  اخر  تست نهایی  اخر  تست نهایی  اخر  تست نهایی  اخر  تست نهایی  اخر  تست نهایی  اخر  تست نهایی  اخر  تست نهایی  اخر  تست نهایی  اخر  تست نهایی  اخر  تست نهایی  اخر  تست نهایی  اخر  تست نهایی  اخر  تست نهایی  اخر  تست نهایی  اخر  تست نهایی  اخر  تست نهایی  اخر  تست نهایی  اخر  تست نهایی  اخر  تست نهایی  اخر  تست نهایی  اخر  تست نهایی  اخر  تست نهایی  اخر  تست نهایی  اخر  تست نهایی  اخر  تست نهایی  اخر  تست نهایی  اخر  تست نهایی  اخر  تست نهایی  اخر  تست نهایی  اخر  تست نهایی  اخر  تست نهایی  اخر  تست نهایی  اخر  ر
 

ادامه مطلب...

تست نهایی  اخر  تست نهایی  اخر  تست نهایی  اخر  تست نهایی  اخر  تست نهایی  اخر  تست نهایی  اخر  تست نهایی  اخر  تست نهایی  اخر  تست نهایی  اخر  تست نهایی  اخر  تست نهایی  اخر  تست نهایی  اخر  تست نهایی  اخر  تست نهایی  اخر  تست نهایی  اخر  تست نهایی  اخر  تست نهایی  اخر  تست نهایی  اخر  تست نهایی  اخر  تست نهایی  اخر  تست نهایی  اخر  تست نهایی  اخر  تست نهایی  اخر  تست نهایی  اخر  تست نهایی  اخر  تست نهایی  اخر  تست نهایی  اخر  تست نهایی  اخر  تست نهایی  اخر  تست نهایی  اخر  تست نهایی  اخر  تست نهایی  اخر  تست نهایی  اخر  تست نهایی  اخر  تست نهایی  اخر  تست نهایی  اخر  تست نهایی  اخر  تست نهایی  اخر  تست نهایی  اخر  تست نهایی  اخر  تست نهایی  اخر  تست نهایی  اخر  تست نهایی  اخر  تست نهایی  اخر  تست نهایی  اخر  تست نهایی  اخر  تست نهایی  اخر 

ادامه مطلب...

تست نهایی  اخر  تست نهایی  اخر  تست نهایی  اخر  تست نهایی  اخر  تست نهایی  اخر  تست نهایی  اخر  تست نهایی  اخر  تست نهایی  اخر  تست نهایی  اخر  تست نهایی  اخر  تست نهایی  اخر  تست نهایی  اخر  تست نهایی  اخر  تست نهایی  اخر  تست نهایی  اخر  تست نهایی  اخر  تست نهایی  اخر  تست نهایی  اخر  تست نهایی  اخر  تست نهایی  اخر  تست نهایی  اخر  تست نهایی  اخر  تست نهایی  اخر  تست نهایی  اخر  تست نهایی  اخر  تست نهایی  اخر  تست نهایی  اخر  تست نهایی  اخر  تست نهایی  اخر  تست نهایی  اخر  تست نهایی  اخر  تست نهایی  اخر  تست نهایی  اخر  تست نهایی  اخر  تست نهایی  اخر  تست نهایی  اخر  تست نهایی  اخر  تست نهایی  اخر  تست نهایی  اخر  تست نهایی  اخر  تست نهایی  اخر  تست نهایی  اخر  تست نهایی  اخر  تست نهایی  اخر  تست نهایی  اخر  تست نهایی  اخر  تست نهایی  اخر  تست نهایی  اخر  تست نهایی  اخر  تست نهایی  اخر  تست نهایی  اخر  تست نهایی  اخر  تست نهایی  اخر  تست نهایی  اخر  تست نهایی  اخر  تست نهایی  اخر  تست نهایی  اخر  تست نهایی  اخر  تست نهایی  اخر  تست نهایی  اخر  تست نهایی  اخر  تست نهایی  اخر  تست نهایی  اخر  تست نهایی  اخر  تست نهایی  اخر  تست نهایی  اخر  تست نهایی  اخر  تست نهایی  اخر  تست نهایی  اخر  تست نهایی  اخر  تست نهایی  اخر  تست نهایی  اخر  تست نهایی  اخر  تست نهایی  اخر  تست نهایی  اخر  تست نهایی  اخر  تست نهایی  اخر  تست نهایی  اخر  تست نهایی  اخر  تست نهایی  اخر  تست نهایی  اخر  تست نهایی  اخر  تست نهایی  اخر  تست نهایی  اخر  تست نهایی  اخر  تست نهایی  اخر  تست نهایی  اخر  تست نهایی  اخر  تست نهایی  اخر  تست نهایی  اخر  تست نهایی  اخر  تست نهایی  اخر  تست نهایی  اخر  تست نهایی  اخر 

ادامه مطلب...

تست نهایی  اخر  تست نهایی  اخر  تست نهایی  اخر  تست نهایی  اخر  تست نهایی  اخر  تست نهایی  اخر  تست نهایی  اخر  تست نهایی  اخر  تست نهایی  اخر  تست نهایی  اخر  تست نهایی  اخر  تست نهایی  اخر  تست نهایی  اخر  تست نهایی  اخر  تست نهایی  اخر  تست نهایی  اخر  تست نهایی  اخر  تست نهایی  اخر  تست نهایی  اخر  تست نهایی  اخر  تست نهایی  اخر  تست نهایی  اخر  تست نهایی  اخر  تست نهایی  اخر  تست نهایی  اخر  تست نهایی  اخر  تست نهایی  اخر  تست نهایی  اخر  تست نهایی  اخر  تست نهایی  اخر  تست نهایی  اخر  تست نهایی  اخر  تست نهایی  اخر  تست نهایی  اخر  تست نهایی  اخر  تست نهایی  اخر  تست نهایی  اخر  تست نهایی  اخر  تست نهایی  اخر  تست نهایی  اخر  تست نهایی  اخر  تست نهایی  اخر  تست نهایی  اخر  تست نهایی  اخر  تست نهایی  اخر  تست نهایی  اخر  تست نهایی  اخر  تست نهایی  اخر  تست نهایی  اخر  تست نهایی  اخر  تست نهایی  اخر  تست نهایی  اخر  تست نهایی  اخر  تست نهایی  اخر  تست نهایی  اخر  تست نهایی  اخر  تست نهایی  اخر  تست نهایی  اخر  تست نهایی  اخر  تست نهایی  اخر  تست نهایی  اخر  تست نهایی  اخر  تست نهایی  اخر  تست نهایی  اخر  تست نهایی  اخر  تست نهایی  اخر  تست نهایی  اخر 

ادامه مطلب...
هشدار

شما میتوانید کارهای روزمره و یا برنامه هایی که در هفته ها و ماه های اینده دارید را در این بخش ثبت کنید همچنین شما میتوانید شماره تلفن اشخاص که نیاز به دریافت یادآور شما را دارند ثبت کنید . سامانه در تاریخ و ساعت ثبت شده یاد آوری را از طریق اپلیکیشن و همچنین پیامک برای شما و یا اشخاصی میگردد حتی آن دسته از شماره هایی که در بلک لیست مخابرات هستند بعد از انجام کار شما میتوانید یاد اور را ویرایش کنید شما میتوانید کارهای روزمره و یا برنامه هایی که در هفته ها و ماه های اینده دارید را در اشخاص که نیاز به دریافت یادآور شما را دارند ثبت کنید . سامانه در تاریخ و ساعت ثبت شده یاد آوری را از طریق اپلیکیشن و همچنین پیامک برای شما و یا اشخاصی میگردد حتی آن دسته از شماره هایی که در بلک لیست مخابرات هستند بعد از انجام کار شما میتوانید یاد اور را ویرایش کنید

 • مجموعه اول

  این مجموعه شـــامل هفت قلم K Nazanin ،K Zar ،K Homa ،K Lotus ،K Roya ،K Mitra و KTitr می‌باشد.

  برای مشاهده نمونه نگارش متن و اعداد این قلم بر روی مشاهده و خرید کلیک کنید.

  قیمت: 35,000 تومان
  مشاهده و خرید
 • مجموعه دوم

  این مجموعه شامل هفت مدل فونت با نام های K Zar و K Nazanin و K Mitra و K Roya و K lotus و K Homa و K titr می باشد. 

  قیمت: 35,000 تومان
  مشاهده و خرید
 • مجموعه سوم

  این مجموعه شامل هفت مدل فونت با نام های K Zar و K Nazanin و K Mitra و K Roya و K lotus و K Homa و K titr می باشد. کلیه مجموعه فونت ها این بخش قابل استفاده در تمامی نرم افزارهای گرافیکی تحت ویندوز و تحت وب می باشند.
  قیمت: 100 تومان
  مشاهده و خرید

ثبت نظرات شما

نظرات و پیشنهادها

کلیه حقوق این سایت متعلق به ابراهیم کاتوزی می باشد.
طراحی سایت و سئو توسط بهار آرام
Top